Live Program Notices

LIVE PROGRAM NOTICE

Jan
20
Mon
2020
Morning Duas, Durood & Salaam
Jan 20 @ 10:00 am – 11:00 am
Maulana Dawood Seedat DB
Jan 20 @ 11:00 am – 12:00 pm
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Jan 20 @ 12:00 pm – 1:00 pm
Maulana Abdul Hamid Ishaq DB
Jan 20 @ 1:00 pm – 2:00 pm
Mufti Ebrahim Salejee DB
Jan 20 @ 2:00 pm – 3:00 pm
Maulana Sulaiman Khatani DB
Jan 20 @ 3:00 pm – 4:00 pm
Hazrat Maulana Yunus Patel Saheb RA
Jan 20 @ 4:00 pm – 4:30 pm
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Jan 20 @ 4:30 pm – 5:00 pm
Umrah & Visiting Baitullah
Jan 20 @ 5:00 pm – 6:00 pm
Maulana Qari Ismaeel Desai DB
Jan 20 @ 6:00 pm – 7:00 pm
Tafseer
Jan 20 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Maulana Ebrahim Adam DB
Jan 20 @ 8:00 pm – 9:00 pm
Durood & Salaam
Jan 20 @ 9:00 pm – 9:30 pm
Shaykh Feroz Memon DB
Jan 20 @ 9:30 pm – 10:45 pm
Jan
21
Tue
2020
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Jan 21 @ 12:15 am – 1:30 am
Shaykh Zulfiqar Ahmed DB
Jan 21 @ 1:30 am – 2:45 am
Maulana Saleem Dhorat DB
Jan 21 @ 4:00 am – 5:00 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Jan 21 @ 5:00 am – 5:30 am
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Jan 21 @ 5:30 am – 6:30 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Jan 21 @ 6:30 am – 7:00 am
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Jan 21 @ 7:00 am – 8:00 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Jan 21 @ 8:00 am – 8:30 am
Maulana Hakeem Muhammed Akhtar Saheb DB
Jan 21 @ 8:30 am – 9:30 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Jan 21 @ 9:30 am – 10:00 am
Morning Duas, Durood & Salaam
Jan 21 @ 10:00 am – 11:00 am
Maulana Dawood Seedat DB
Jan 21 @ 11:00 am – 12:00 pm
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Jan 21 @ 12:00 pm – 1:00 pm
Maulana Abdul Hamid Ishaq DB
Jan 21 @ 1:00 pm – 2:00 pm
Hazrat Maulana Yunus Patel Saheb RA
Jan 21 @ 4:00 pm – 4:30 pm
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Jan 21 @ 4:30 pm – 5:00 pm