Live Program Notices

LIVE PROGRAM NOTICE

Sep
18
Fri
2020
Tafseer
Sep 18 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Maulana Ebrahim Adam DB
Sep 18 @ 8:00 pm – 9:00 pm
Durood & Salaam
Sep 18 @ 9:00 pm – 9:30 pm
Mufti Radha ul Haq DB
Sep 18 @ 9:30 pm – 10:30 pm
Sep
19
Sat
2020
Maulana Qari Ismaeel Desai DB
Sep 19 @ 4:00 am – 5:00 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Sep 19 @ 5:00 am – 5:30 am
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Sep 19 @ 5:30 am – 6:30 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Sep 19 @ 6:30 am – 7:00 am
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Sep 19 @ 7:00 am – 8:00 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Sep 19 @ 8:00 am – 8:30 am
Maulana Hakeem Muhammed Akhtar Saheb DB
Sep 19 @ 8:30 am – 9:30 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Sep 19 @ 9:30 am – 10:00 am
Morning Duas, Durood & Salaam
Sep 19 @ 10:00 am – 11:00 am
Maulana Dawood Seedat DB
Sep 19 @ 11:00 am – 12:00 pm
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Sep 19 @ 12:00 pm – 1:00 pm
Maulana Abdul Hamid Ishaq DB
Sep 19 @ 1:00 pm – 2:00 pm
Mufti Ebrahim Salejee DB
Sep 19 @ 2:00 pm – 3:00 pm
Maulana Sulaiman Moola DB
Sep 19 @ 3:00 pm – 4:00 pm
Hazrat Maulana Yunus Patel Saheb RA
Sep 19 @ 4:00 pm – 4:30 pm
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Sep 19 @ 4:30 pm – 5:00 pm
Umrah & Visiting Baitullah
Sep 19 @ 5:00 pm – 6:00 pm
Maulana Ibrahim Memon DB
Sep 19 @ 6:00 pm – 7:00 pm
Tafseer
Sep 19 @ 7:00 pm – 8:00 pm
Maulana Ebrahim Adam DB
Sep 19 @ 8:00 pm – 9:00 pm
Durood & Salaam
Sep 19 @ 9:00 pm – 9:30 pm
Sep
20
Sun
2020
Shaykh Zulfiqar Ahmed Naqshbandi DB
Sep 20 @ 4:00 am – 5:00 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Sep 20 @ 5:00 am – 5:30 am
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Sep 20 @ 5:30 am – 6:30 am
Naat, Nazm, Ashaar & Zikr
Sep 20 @ 6:30 am – 7:00 am
Maulana Yunus Patel Saheb RA
Sep 20 @ 7:00 am – 8:00 am